Privacy Policy 


Doeleinden 
Voor elk bezoek aan SHop Syl’s ID www.shopsylsid.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy statement. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op SHop Syl’s ID kun je ons privacy statement altijd inzien. 
 
SHop Syl’s ID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de acceptatie en verwerking van je bestelling, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
 
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met jou en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan SHop Syl’s ID samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan SHop Syl's ID  persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. 
 
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SHop Syl’s ID haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. 
 
Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt om jou al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van SHop Syl’s ID
 
Informatie voortvloeiende uit de tussen jou en SHop Syl’s ID bestaande overeenkomst kun je per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kun je ook per e-mail of social media kanalen ontvangen. 
 
Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit aan ons doorgeven. 
 
Door de algemene voorwaarden van SHop Syl’s ID te accepteren stem je tevens in met de mogelijkheid dat SHop Syl’s ID jouw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring. 
 
SHop Syl’s ID gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. 
 
Welke persoonsgegevens bedoelen we eigenlijk? 
- Voor- en achternaam 
- Adres en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- Email-adres 
- Betaalgegevens 
- Winkelvoorkeur 
- IP-adres 
 
Zijn jouw persoonsgegevens veilig? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Wat zijn jouw rechten? 
Je mag ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kunt je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
 
Google 
SHop Syl’s ID heeft een Bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Alle gegevens die SHop Syl's ID deelt met Google zijn versleuteld en anoniem. Standaard is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. 
 
Google Tag Manager 
SHop Syl’s. ID gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming. Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaalde cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld. 
 
Google Analytics 
SHop Syl’s ID maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen wij data analyseren ten behoeve van de performance van onze webshop. Deze data is ten aller tijden anoniem en wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. 
 
Contact 
Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we jou eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met SHop Syl’s ID, afdeling E-commerce t.a.v. Thomas de Jong.

 

Disclaimer 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door SHop Syl’s ID. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.